Ukrajinský číslo 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula нулю -
1 Jeden один -
2 Dve два -
3 Tri три -
4 štyri чотири -
5 Päť п'ять -
6 šesť шість -
7 Sedem сім -
8 Osem вісім -
9 Deväť дев'ять -
10 Desať десять -
11 Jedenásť одинадцять -
12 Dvanásť дванадцять -
13 Trinásť тринадцять -
14 štrnásť чотирнадцять -
15 Pätnásť п'ятнадцять -
16 šestnásť шістнадцять -
17 Sedemnásť сімнадцять -
18 Osemnásť вісімнадцять -
19 Devätnásť дев'ятнадцять -
20 Dvadsať двадцять -
21 Dvadsaťjeden двадцять один -
22 Dvadsať dva двадцять два -
23 Dvadsať tri двадцять три -
24 Dvadsať štyri двадцять чотири -
25 Dvadsaťpäť двадцять п'ять -
26 Dvadsať šesť двадцять шість -
27 Dvadsať sedem двадцять сім -
28 Dvadsať osem двадцять вісім -
29 Dvadsať deväť двадцять дев'ять -
30 Tridsať тридцять -
31 Tridsať jedna тридцять один -
32 Tridsať dva тридцять два -
33 Tridsať tri тридцять три -
34 Tridsať štyri тридцять чотири -
35 Tridsať päť тридцять п'ять -
36 Tridsaťšesť тридцять шість -
37 Tridsaťsedem тридцять сім -
38 Tridsať osem тридцять вісім -
39 Tridsaťdeväť тридцять дев'ять -
40 štyridsať сорок -
41 štyridsať jedna сорок один -
42 štyridsaťdva сорок два -
43 štyridsať tri сорок три -
44 štyridsať štyri сорок чотири -
45 štyridsaťpäť сорок п'ять -
46 štyridsať šesť сорок шість -
47 štyridsaťsedem сорок сім -
48 štyridsať osem сорок вісім -
49 štyridsať deväť сорок дев'ять -
50 Päťdesiat п'ятдесят -
51 Päťdesiat jedna п'ятдесят один -
52 Päťdesiat dva п'ятдесят два -
53 Päťdesiat tri п'ятдесят три -
54 Päťdesiat štyri п'ятдесят чотири -
55 Päťdesiat päť п'ятдесят п'ять -
56 Päťdesiat šesť п'ятдесят шість -
57 Päťdesiat sedem п'ятдесят сім -
58 Päťdesiat osem п'ятдесят вісім -
59 Päťdesiat deväť п'ятдесят дев'ять -
60 šesťdesiat шістдесят -
61 šesťdesiat jedna шістдесят один -
62 šesťdesiat dva шістдесят два -
63 šesťdesiat tri шістдесят три -
64 šesťdesiat štyri шістдесят чотири -
65 šesťdesiatpäť шістдесят п'ять -
66 Sixty six шістдесят шість -
67 šesťdesiat sedem шістдесят сім -
68 šesťdesiat osem шістдесят вісім -
69 šesťdesiat deväť шістдесят дев'ять -
70 Sedemdesiat сімдесят -
71 Sedemdesiat jedna сімдесят один -
72 Sedemdesiatdva сімдесят два -
73 Sedemdesiat tri сімдесят три -
74 Sedemdesiat štyri сімдесят чотири -
75 Sedemdesiatpäť сімдесят п'ять -
76 Sedemdesiatšesť сімдесят шість -
77 Sedemdesiatsedem сімдесят сім -
78 Sedemdesiatosem сімдесят вісім -
79 Sedemdesiat deväť сімдесят дев'ять -
80 Osemdesiat вісімдесят -
81 Osemdesiat jedna вісімдесят один -
82 Osemdesiatdva вісімдесят два -
83 Osemdesiat tri вісімдесят три -
84 Osemdesiat štyri вісімдесят чотири -
85 Osemdesiatpäť вісімдесят п'ять -
86 Osemdesiat šesť вісімдесят шість -
87 Osemdesiat sedem вісімдесят сім -
88 Osemdesiat osem вісімдесят вісім -
89 Osemdesiat deväť вісімдесят дев'ять -
90 Deväťdesiat дев'яносто -
91 Deväťdesiat jedna дев'яносто один -
92 Deväťdesiatdva дев'яносто два -
93 Deväťdesiat tri дев'яносто три -
94 Deväťdesiat štyri дев'яносто чотири -
95 Deväťdesiat päť дев'яносто п'ять -
96 Deväťdesiat šesť дев'яносто шість -
97 Deväťdesiat sedem дев'яносто сім -
98 Deväťdesiat osem дев'яносто вісім -
99 Deväťdesiat deväť дев'яносто дев'ять -
100 Sto Сто -