Maďarčina číslo 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula Nulla
1 Jeden Egy
2 Dve Kettő
3 Tri Három
4 štyri Négy
5 Päť öt
6 šesť Hat
7 Sedem Hét
8 Osem Nyolc
9 Deväť Kilenc
10 Desať Tíz
11 Jedenásť Tizenegy
12 Dvanásť Tizenkettő
13 Trinásť Tizenhárom
14 štrnásť Tizennégy
15 Pätnásť Tizenöt
16 šestnásť Tizenhat
17 Sedemnásť Tizenhét
18 Osemnásť Tizennyolc
19 Devätnásť Tizenkilenc
20 Dvadsať Húsz
21 Dvadsaťjeden Huszonégy
22 Dvadsať dva Huszonkét
23 Dvadsať tri Huszonhárom
24 Dvadsať štyri Huszonnégy
25 Dvadsaťpäť Huszonöt
26 Dvadsať šesť Huszonhat
27 Dvadsať sedem Huszonhét
28 Dvadsať osem Huszonnyolc
29 Dvadsať deväť Huszonkilenc
30 Tridsať Harminc
31 Tridsať jedna Harmincegy
32 Tridsať dva Harminckét
33 Tridsať tri Harminchárom
34 Tridsať štyri Harmincnégy
35 Tridsať päť Harmincöt
36 Tridsaťšesť Harminchat
37 Tridsaťsedem Harminchét
38 Tridsať osem Harmincnyolc
39 Tridsaťdeväť Harminckilenc
40 štyridsať Negyven
41 štyridsať jedna Negyven egyik
42 štyridsaťdva Negyvenkettő
43 štyridsať tri Negyvenhárom
44 štyridsať štyri Negyven négy
45 štyridsaťpäť Negyvenöt
46 štyridsať šesť Negyven hat
47 štyridsaťsedem Negyven hét
48 štyridsať osem Negyvennyolc
49 štyridsať deväť Negyvenkilenc
50 Päťdesiat ötven
51 Päťdesiat jedna ötven ember
52 Päťdesiat dva ötven két
53 Päťdesiat tri ötvenhárom
54 Päťdesiat štyri ötvennégy
55 Päťdesiat päť ötvenöt
56 Päťdesiat šesť ötven hat
57 Päťdesiat sedem Ötvenhét
58 Päťdesiat osem Ötvennyolc
59 Päťdesiat deväť ötven kilenc
60 šesťdesiat Hatvan
61 šesťdesiat jedna Hatvan egy
62 šesťdesiat dva Hatvan kettő
63 šesťdesiat tri Hatvanhárom
64 šesťdesiat štyri Hatvannégy
65 šesťdesiatpäť Hatvanöt
66 Sixty six Hatvanhat
67 šesťdesiat sedem Hatvanhét
68 šesťdesiat osem Hatvan nyolc
69 šesťdesiat deväť Hatvan kilenc
70 Sedemdesiat Hetven
71 Sedemdesiat jedna Hetven egy
72 Sedemdesiatdva Hetvenkét
73 Sedemdesiat tri Hetven három
74 Sedemdesiat štyri Hetven négy
75 Sedemdesiatpäť Hetvenöt
76 Sedemdesiatšesť Hetven
77 Sedemdesiatsedem Hetven hét
78 Sedemdesiatosem Hetven nyolc
79 Sedemdesiat deväť Hetvenkilenc
80 Osemdesiat Nyolcvan
81 Osemdesiat jedna Nyolcvanegy egy
82 Osemdesiatdva Nyolcvan két
83 Osemdesiat tri Nyolcvan három
84 Osemdesiat štyri Nyolcvan négy
85 Osemdesiatpäť Nyolcvanöt
86 Osemdesiat šesť Nyolcvan hat
87 Osemdesiat sedem Nyolcvan hét
88 Osemdesiat osem Nyolcvan nyolc
89 Osemdesiat deväť Nyolcvan nine
90 Deväťdesiat Kilencven
91 Deväťdesiat jedna Kilencven egy
92 Deväťdesiatdva Kilencven két
93 Deväťdesiat tri Kilencven három
94 Deväťdesiat štyri Kilencvennégy
95 Deväťdesiat päť Kilencvenöt
96 Deväťdesiat šesť Ninety Six
97 Deväťdesiat sedem Kilencvenhét
98 Deväťdesiat osem Kilencven nyolc
99 Deväťdesiat deväť Kilencvenkilenc
100 Sto Száz