Azerbajdžanský číslo 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula Sıfır -
1 Jeden Bir -
2 Dve Iki -
3 Tri Üç -
4 štyri Dörd -
5 Päť Beş -
6 šesť Altı -
7 Sedem Yeddi -
8 Osem Səkkiz -
9 Deväť Doqquz -
10 Desať On -
11 Jedenásť On bir -
12 Dvanásť On iki -
13 Trinásť On üç -
14 štrnásť On dörd -
15 Pätnásť On beş -
16 šestnásť On altı -
17 Sedemnásť On yeddi -
18 Osemnásť On səkkiz -
19 Devätnásť On doqquz -
20 Dvadsať Iyirmi -
21 Dvadsaťjeden Iyirmi bir -
22 Dvadsať dva İyirmi iki -
23 Dvadsať tri Iyirmi üç -
24 Dvadsať štyri Iyirmi dörd -
25 Dvadsaťpäť Iyirmi beş -
26 Dvadsať šesť Iyirmi altı -
27 Dvadsať sedem Iyirmi yeddi -
28 Dvadsať osem Iyirmi səkkiz -
29 Dvadsať deväť Iyirmi doqquz -
30 Tridsať Otuz -
31 Tridsať jedna Otuz bir -
32 Tridsať dva Otuz iki -
33 Tridsať tri Otuz üç -
34 Tridsať štyri Otuz dörd -
35 Tridsať päť Otuz beş -
36 Tridsaťšesť Otuz altı -
37 Tridsaťsedem Otuz yeddi -
38 Tridsať osem Otuz səkkiz -
39 Tridsaťdeväť Otuz doqquz -
40 štyridsať Qırx -
41 štyridsať jedna Qırx bir -
42 štyridsaťdva Qırx iki -
43 štyridsať tri Qırx üç -
44 štyridsať štyri Qırx dörd -
45 štyridsaťpäť Qırx beş -
46 štyridsať šesť Qırx altı -
47 štyridsaťsedem Qırx yeddi -
48 štyridsať osem Qırx səkkiz -
49 štyridsať deväť Qırx doqquz -
50 Päťdesiat Əlli -
51 Päťdesiat jedna Əlli bir -
52 Päťdesiat dva Əlli iki -
53 Päťdesiat tri Əlli üç -
54 Päťdesiat štyri Əlli dörd -
55 Päťdesiat päť Əlli beş -
56 Päťdesiat šesť Əlli altı -
57 Päťdesiat sedem Əlli yeddi -
58 Päťdesiat osem Əlli səkkiz -
59 Päťdesiat deväť Əlli doqquz -
60 šesťdesiat Altmış -
61 šesťdesiat jedna Altmış bir -
62 šesťdesiat dva Sixty iki -
63 šesťdesiat tri Altmış üç -
64 šesťdesiat štyri Altmış dörd -
65 šesťdesiatpäť Altmış beş -
66 Sixty six Altmış altı -
67 šesťdesiat sedem Altmış yeddi -
68 šesťdesiat osem Altmış səkkiz -
69 šesťdesiat deväť Sixty doqquz -
70 Sedemdesiat Yetmiş -
71 Sedemdesiat jedna Yetmiş bir -
72 Sedemdesiatdva Yetmiş iki -
73 Sedemdesiat tri Yetmiş üç -
74 Sedemdesiat štyri Yetmiş dörd -
75 Sedemdesiatpäť Yetmiş beş -
76 Sedemdesiatšesť Yetmiş altı -
77 Sedemdesiatsedem Yetmiş yeddi -
78 Sedemdesiatosem Yetmiş səkkiz -
79 Sedemdesiat deväť Yetmiş doqquz -
80 Osemdesiat Səksən -
81 Osemdesiat jedna Səksən bir -
82 Osemdesiatdva Səksən iki -
83 Osemdesiat tri Səksən üç -
84 Osemdesiat štyri Səksən dörd -
85 Osemdesiatpäť Səksən beş -
86 Osemdesiat šesť Səksən altı -
87 Osemdesiat sedem Səksən yeddi -
88 Osemdesiat osem Səksən səkkiz -
89 Osemdesiat deväť Səksən doqquz -
90 Deväťdesiat Doxsan -
91 Deväťdesiat jedna Doxsan bir -
92 Deväťdesiatdva Doxsan iki -
93 Deväťdesiat tri Doxsan üç -
94 Deväťdesiat štyri Doxsan dörd -
95 Deväťdesiat päť Doxsan beş -
96 Deväťdesiat šesť Doxsan altı -
97 Deväťdesiat sedem Doxsan yeddi -
98 Deväťdesiat osem Doxsan səkkiz -
99 Deväťdesiat deväť Doxsan doqquz -
100 Sto Yüz -