Arménsky číslo 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula զրո -
1 Jeden մեկ -
2 Dve երկու -
3 Tri երեք -
4 štyri չորս -
5 Päť հինգ -
6 šesť վեց -
7 Sedem յոթ -
8 Osem ութ -
9 Deväť ինը -
10 Desať տասը -
11 Jedenásť տասնմեկ -
12 Dvanásť տասներկու -
13 Trinásť տասներորդ -
14 štrnásť տասնչորս -
15 Pätnásť տասնհինգ -
16 šestnásť տասնվեց -
17 Sedemnásť տասնյոթ -
18 Osemnásť տասնութ -
19 Devätnásť տասնինն -
20 Dvadsať քսան -
21 Dvadsaťjeden քսան -
22 Dvadsať dva քսան երկու -
23 Dvadsať tri քսաներեք -
24 Dvadsať štyri քսանչորս -
25 Dvadsaťpäť քսանհինգ -
26 Dvadsať šesť քսանվեց -
27 Dvadsať sedem քսան յոթ -
28 Dvadsať osem քսան ութ -
29 Dvadsať deväť քսանինը -
30 Tridsať երեսուն -
31 Tridsať jedna երեսուն մեկ -
32 Tridsať dva երեսուն երկու -
33 Tridsať tri երեսուն երեք -
34 Tridsať štyri երեսուն չորս -
35 Tridsať päť երեսուն հինգ -
36 Tridsaťšesť երեսուն վեց -
37 Tridsaťsedem երեսուն յոթ -
38 Tridsať osem երեսուն ութ -
39 Tridsaťdeväť երեսուն ինը -
40 štyridsať քառասուն -
41 štyridsať jedna քառասունմեկ -
42 štyridsaťdva քառասուներկու -
43 štyridsať tri քառասուներեք -
44 štyridsať štyri քառասունչորս -
45 štyridsaťpäť քառասունհինգ -
46 štyridsať šesť քառասունվեց -
47 štyridsaťsedem քառասունյոթ -
48 štyridsať osem քառասունութ -
49 štyridsať deväť քառասուն ինը -
50 Päťdesiat հիսուն -
51 Päťdesiat jedna հիսունմեկ -
52 Päťdesiat dva Հիսուն երկու -
53 Päťdesiat tri Հիսուն երեք -
54 Päťdesiat štyri հիսունչորս -
55 Päťdesiat päť հիսունհինգ -
56 Päťdesiat šesť հիսուն վեց -
57 Päťdesiat sedem հիսունյոթ -
58 Päťdesiat osem հիսուն ութ -
59 Päťdesiat deväť հիսուն ինը -
60 šesťdesiat վաթսուն -
61 šesťdesiat jedna վաթսուն մեկ -
62 šesťdesiat dva վաթսուն երկու -
63 šesťdesiat tri վաթսուն երեք -
64 šesťdesiat štyri վաթսուն չորս -
65 šesťdesiatpäť վաթսուն հինգ -
66 Sixty six վաթսուն վեց -
67 šesťdesiat sedem վաթսուն յոթ -
68 šesťdesiat osem վաթսունութ -
69 šesťdesiat deväť վաթսունինը -
70 Sedemdesiat յոթանասուն -
71 Sedemdesiat jedna յոթանասուն մեկ -
72 Sedemdesiatdva յոթանասուն երկու -
73 Sedemdesiat tri յոթանասուն երեք -
74 Sedemdesiat štyri յոթանասուն չորս -
75 Sedemdesiatpäť յոթանասուն հինգ -
76 Sedemdesiatšesť յոթանասուն վեց -
77 Sedemdesiatsedem յոթանասուն յոթ -
78 Sedemdesiatosem յոթանասունութ -
79 Sedemdesiat deväť յոթանասուն ինը -
80 Osemdesiat ութսուն -
81 Osemdesiat jedna ութսուն մեկ -
82 Osemdesiatdva ութսուն երկու -
83 Osemdesiat tri ութսուն երեք -
84 Osemdesiat štyri ութսունչորս -
85 Osemdesiatpäť ութսունհինգ -
86 Osemdesiat šesť ութսուն վեց -
87 Osemdesiat sedem ութսուն յոթ -
88 Osemdesiat osem ութսուն ութ -
89 Osemdesiat deväť ութսուն ինը -
90 Deväťdesiat իննսուն -
91 Deväťdesiat jedna իննսուն մեկ -
92 Deväťdesiatdva իննսուն երկու -
93 Deväťdesiat tri իննսուն երեք -
94 Deväťdesiat štyri իննսուն չորս -
95 Deväťdesiat päť իննսունհինգ -
96 Deväťdesiat šesť իննսունվեց -
97 Deväťdesiat sedem իննսուն յոթ -
98 Deväťdesiat osem իննսուն ութ -
99 Deväťdesiat deväť իննսուն ինը -
100 Sto հարյուր -