Arabčina číslo 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula صفر
1 Jeden واحد
2 Dve اثنان
3 Tri ثلاثة
4 štyri أربعة
5 Päť خمسة
6 šesť ستة
7 Sedem سبعة
8 Osem ثمانية
9 Deväť تسعة
10 Desať عشرة
11 Jedenásť أحد عشر
12 Dvanásť اثنا عشر
13 Trinásť ثلاثة عشر
14 štrnásť أربعة عشرة
15 Pätnásť خمسة عشر
16 šestnásť ست عشرة
17 Sedemnásť سبعة عشر
18 Osemnásť ثمانية عشر
19 Devätnásť تسعة عشر
20 Dvadsať عشرون
21 Dvadsaťjeden واحد وعشرون
22 Dvadsať dva إثنان وعشرون
23 Dvadsať tri ثلاثة وعشرين
24 Dvadsať štyri أربع وعشرين
25 Dvadsaťpäť خمسة وعشرين
26 Dvadsať šesť ستة وعشرين
27 Dvadsať sedem سبعة وعشرون
28 Dvadsať osem ثمانية وعشرين
29 Dvadsať deväť تسعة وعشرون
30 Tridsať ثلاثون
31 Tridsať jedna ثلاثون واحد
32 Tridsať dva اثنين وثلاثين
33 Tridsať tri ثلاثة وثلاثين
34 Tridsať štyri أربعة وثلاثين
35 Tridsať päť خمسة وثلاثين
36 Tridsaťšesť ستة وثلاثين
37 Tridsaťsedem سبعة وثلاثون
38 Tridsať osem ثمانية وثلاثون
39 Tridsaťdeväť ثلاثين تسعة
40 štyridsať أربعون
41 štyridsať jedna أربعون واحد
42 štyridsaťdva اثنين وأربعين
43 štyridsať tri ثلاثة وأربعون
44 štyridsať štyri أربعة وأربعون
45 štyridsaťpäť خمسة وأربعين
46 štyridsať šesť ستة وأربعين
47 štyridsaťsedem سبعة وأربعون
48 štyridsať osem ثمان وأربعين
49 štyridsať deväť تسعة وأربعون
50 Päťdesiat خمسون
51 Päťdesiat jedna واحد وخمسون
52 Päťdesiat dva إثنان وخمسون
53 Päťdesiat tri ثلاثة وخمسون
54 Päťdesiat štyri أربعة وخمسين
55 Päťdesiat päť خمسة وخمسون
56 Päťdesiat šesť ستة وخمسون
57 Päťdesiat sedem سبعة وخمسين
58 Päťdesiat osem ثمانية وخمسون
59 Päťdesiat deväť تسعة وخمسون
60 šesťdesiat ستون
61 šesťdesiat jedna إحدى وستين
62 šesťdesiat dva اثنان وستون
63 šesťdesiat tri ثلاثة وستون
64 šesťdesiat štyri أربعة وستون
65 šesťdesiatpäť خمسة وستون
66 Sixty six ستة وستين
67 šesťdesiat sedem سبعة وستين
68 šesťdesiat osem ثمانية وستين
69 šesťdesiat deväť تسعة وستين
70 Sedemdesiat سبعون
71 Sedemdesiat jedna سبعين واحد
72 Sedemdesiatdva اثنان وسبعون
73 Sedemdesiat tri ثلاثة وسبعون
74 Sedemdesiat štyri أربعة وسبعين
75 Sedemdesiatpäť خمسة وسبعون
76 Sedemdesiatšesť ستة وسبعين
77 Sedemdesiatsedem سبعة وسبعون
78 Sedemdesiatosem ثمانية وسبعين
79 Sedemdesiat deväť تسعة وسبعون
80 Osemdesiat ثمانون
81 Osemdesiat jedna ثمانون واحد
82 Osemdesiatdva ثمانين اثنين
83 Osemdesiat tri وثلاثة وثمانين
84 Osemdesiat štyri ثمانون أربعة
85 Osemdesiatpäť خمسة وثمانون
86 Osemdesiat šesť ستة وثمانون
87 Osemdesiat sedem سبعة وثمانون
88 Osemdesiat osem ثمانية وثمانون
89 Osemdesiat deväť وتسعة وثمانون
90 Deväťdesiat تسعون
91 Deväťdesiat jedna تسعين واحد
92 Deväťdesiatdva تسعين اثنين
93 Deväťdesiat tri ثلاثة وتسعون
94 Deväťdesiat štyri تسعين أربعة
95 Deväťdesiat päť تسعين خمسة
96 Deväťdesiat šesť ستة وتسعون
97 Deväťdesiat sedem تسعون سبعة
98 Deväťdesiat osem ثمانية وتسعين
99 Deväťdesiat deväť تسعة وتسعين
100 Sto مائة