Albánsky číslo 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula Zero -
1 Jeden Një -
2 Dve Dy -
3 Tri Tre -
4 štyri Katër -
5 Päť Pesë -
6 šesť Gjashtë -
7 Sedem Shtatë -
8 Osem Tetë -
9 Deväť Nëntë -
10 Desať Dhjetë -
11 Jedenásť Njëmbëdhjetë -
12 Dvanásť Dymbëdhjetë -
13 Trinásť Trembëdhjetë -
14 štrnásť Katërmbëdhjetë -
15 Pätnásť Pesëmbëdhjetë -
16 šestnásť Gjashtëmbëdhjetë -
17 Sedemnásť Shtatëmbëdhjetë -
18 Osemnásť Tetëmbëdhjetë -
19 Devätnásť Nëntëmbëdhjetë -
20 Dvadsať Njëzet -
21 Dvadsaťjeden Njëzet e një -
22 Dvadsať dva Njëzet e dy -
23 Dvadsať tri Njëzet e tre -
24 Dvadsať štyri Njëzet e katër -
25 Dvadsaťpäť Njëzet e pese -
26 Dvadsať šesť Njëzet e gjashtë -
27 Dvadsať sedem Njëzet e shtatë -
28 Dvadsať osem Njëzet e tetë -
29 Dvadsať deväť Njëzet e nëntë -
30 Tridsať Tridhjetë -
31 Tridsať jedna Tridhjetë një -
32 Tridsať dva Tridhjetë e dy -
33 Tridsať tri Tridhjetë e tre -
34 Tridsať štyri Tridhjetë e katër -
35 Tridsať päť Tridhjetë e pesë -
36 Tridsaťšesť Tridhjetë e gjashtë -
37 Tridsaťsedem Tridhjetë e shtatë -
38 Tridsať osem Tridhjetë e tetë -
39 Tridsaťdeväť Tridhjetë e nëntë -
40 štyridsať Dyzetë -
41 štyridsať jedna Dyzet e një -
42 štyridsaťdva Dyzet e dy -
43 štyridsať tri Dyzet e tre -
44 štyridsať štyri Dyzet e katër -
45 štyridsaťpäť Dyzet e pesë -
46 štyridsať šesť Dyzet e gjashtë -
47 štyridsaťsedem Dyzet e shtatë -
48 štyridsať osem Dyzet e tetë -
49 štyridsať deväť Dyzet e nëntë -
50 Päťdesiat Pesëdhjetë -
51 Päťdesiat jedna Pesëdhjetë e një -
52 Päťdesiat dva Pesëdhjetë e dy -
53 Päťdesiat tri Pesëdhjetë e tre -
54 Päťdesiat štyri Pesëdhjetë e katër -
55 Päťdesiat päť Pesëdhjetë e pesë -
56 Päťdesiat šesť Pesëdhjetë e gjashtë -
57 Päťdesiat sedem Pesëdhjetë e shtatë -
58 Päťdesiat osem Pesëdhjetë e tetë -
59 Päťdesiat deväť Pesëdhjetë e nëntë -
60 šesťdesiat Gjashtëdhjetë -
61 šesťdesiat jedna Gjashtëdhjetë e një -
62 šesťdesiat dva Gjashtëdhjetë e dy -
63 šesťdesiat tri Gjashtëdhjetë e tre -
64 šesťdesiat štyri Gjashtëdhjetë e katër -
65 šesťdesiatpäť Gjashtëdhjetë e pesë -
66 Sixty six Gjashtëdhjetë e gjashtë -
67 šesťdesiat sedem Gjashtëdhjetë e shtatë -
68 šesťdesiat osem Gjashtëdhjetë e tetë -
69 šesťdesiat deväť Gjashtëdhjetë e nëntë -
70 Sedemdesiat Shtatëdhjetë -
71 Sedemdesiat jedna Shtatëdhjetë e një -
72 Sedemdesiatdva Shtatëdhjetë e dy -
73 Sedemdesiat tri Shtatëdhjetë e tre -
74 Sedemdesiat štyri Shtatëdhjetë e katër -
75 Sedemdesiatpäť Shtatëdhjetë e pesë -
76 Sedemdesiatšesť Shtatëdhjetë e gjashtë -
77 Sedemdesiatsedem Shtatëdhjetë e shtatë -
78 Sedemdesiatosem Shtatëdhjetë e tetë -
79 Sedemdesiat deväť Shtatëdhjetë e nëntë -
80 Osemdesiat Tetëdhjetë -
81 Osemdesiat jedna Tetëdhjetë e një -
82 Osemdesiatdva Tetëdhjetë e dy -
83 Osemdesiat tri Tetëdhjetë e tre -
84 Osemdesiat štyri Tetëdhjetë e katër -
85 Osemdesiatpäť Tetëdhjetë e pesë -
86 Osemdesiat šesť Tetëdhjetë e gjashtë -
87 Osemdesiat sedem Tetëdhjetë e shtatë -
88 Osemdesiat osem Tetëdhjetë e tetë -
89 Osemdesiat deväť Tetëdhjetë e nëntë -
90 Deväťdesiat Nëntëdhjetë -
91 Deväťdesiat jedna Nëntëdhjetë e një -
92 Deväťdesiatdva Nëntëdhjetë e dy -
93 Deväťdesiat tri Nëntëdhjetë e tre -
94 Deväťdesiat štyri Nëntëdhjetë e katër -
95 Deväťdesiat päť Nëntëdhjetë e pesë -
96 Deväťdesiat šesť Nëntëdhjetë e gjashtë -
97 Deväťdesiat sedem Nëntëdhjetë e shtatë -
98 Deväťdesiat osem Nëntëdhjetë e tetë -
99 Deväťdesiat deväť Nëntëdhjetë e nëntë -
100 Sto Njëqindë -